از تعداد متقاضیان دریافت بیمه بیکاری آمریکا در هفته گذشته کاسته شد، و تعداد آنها به پایین ترین سطح خود در ده سال گذشته رسید.

 وزارت کار آمریکا روز پنجشنبه، اعلام کرد که از تعداد متقاضیان دریافت بیمه بیکاری در هفته گذشته ۱۵ هزار نفر کاسته شد و به ۲۸۱ هزار نفر رسید.

تحلیل گران دلیل کاهش را رونق بازار مشاغل آمریکا، به ویژه در صنعت اتومبیل سازی می دانند.