آقای کینگ برای نه دوره از آیوا به مجلس نمایندگان راه یافته است.
آقای کینگ برای نه دوره از آیوا به مجلس نمایندگان راه یافته است.

عضو ارشد جمهوریخواه به خاطر اظهارات جنجالی از کمیته قضایی مجلس نمایندگان کنار گذاشته شد.

رسانه های آمریکا گزارش دادند رهبران جمهوریخواه کنگره بعد از محکومیت اظهارات «استیو کینگ»، دوشنبه شب چنین تصمیمی گرفتند.

استیو کینگ ۶۹ ساله، نه دوره است که از ایالت آیوا به مجلس نمایندگان راه میابد. او به اظهارات جنجالی شهرت دارد اما اینبار اظهارات «کینگ» بخصوص حمایت ضمنی او از «برترپنداران نژاد سفید» موجب انتقادات زیادی شده بود.