محمد برهمی از اعضای اپوزیسیون تونس روز پنجشنبه در این کشور ترور شد.

ترور برهمی عضو گروه ناسیونالیست و سکولار «حزب ملی» بود توسط یک رادیوی محلی تاییدشده است.

۶ ماه پیش نیز ترور شکری بلاید یکی دیگر از سیاستمداران عرفی گرای تونس به تظاهرات عظیمی در سراسر کشور انجامید.