قانون بخشودگی عمومی در اوکراین  از روز دوشنبه به مرحله اجرا گذاشته شد. 
این  قانون، در قبال تخلیه ساختمان های دولتی و برچیدن موانع خیابانی توسط تظاهرکنندگان، آزادی معترضان بازداشتی و صرفنظر از پیگرد قانونی آنان را تضمین می کند. 

مخالفان ضد دولتی گرچه پیشتر ساختمان شهرداری کی یف را تخلیه کردند اما سنگربندی ها و حصارهایی که برای رویارویی با پلیس ضد شورش برپا شده بود همچنان در گوشه و کنار پایتخت اوکراین دیده می شود. با وجود توافق دولت و اپوزیسیون اوکراین برای پایان دادن به تظاهرات ماه های گذشته، معترضان همچنان برخواست دایر بر کناره گیری ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری از قدرت پافشاری می کنند و اوضاع در سراسر کی یف بویژه در میدان استقلال، مقر مخالفان دولت تنش آلود است.