سازمان نظارت بر برابری در بریتانیا روز سه شنبه ۷ اردیبهشت اعلام داشت تحقیقات رسمی در مورد این که آیا حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین علیه یهودیان تبعیض اعمال داشته و یا آنها را مورد آزار قرار داده است یا خیر، تحقیق می کند.

به گزارش رویترز، حزب کارگر که رقیب اصلی حزب حاکم به شمار می رود، وعده داده است با تحقیقات همکاری کامل کند.

«کمیسیون برابری و حقوق بشر» می گوید چندین شکایت علیه حزب کارگر دریافت کرده است که این حزب را به اقدامات علیه یهودیان متهم می کند.