صدها هزار نفر در لندن در راهپیمایی مخالفت با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، شرکت کردند.

صدها هزار نفر از مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روز شنبه سوم فروردین در مرکز شهر لندن دست به تظاهرات زده و خواستار برگزاری یک همه‌پرسی جدید در این مورد شدند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، تظاهرکنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده «بهترین توافق این است که برگزیتی در کار نباشد» و «ما خواستار رأی مردم هستیم.»

این تظاهرات پس از آن برگزار می‌شود که پیش‌نویس‌های توافق دولت ترزا می نخست وزیر بریتانیا با اتحادیه اورپا در مورد روند خروج لندن از این بلوک اروپایی پیشتر در پارلمان رد شده است.

با گذشت سه سال از برگزاری همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، که به برگزیت معروف شده است، هنوز زمان و چگونگی آن، یا این که اصلا خروجی در کار خواهد بود، مشخص نیست.