روز چهارشنبه يک فرد مسلح با حمله به يکی از شعبه های اداره آمار ترکيه در شهر قارص، ابتدا تعدادی  را به گروگان گرفت، و بعد از کشتن ۶ نفر از آنها، خودش را کشت.

فرماندار شهر قارص در شمال شرقی ترکيه می گويد، اين تيراندازی بدون  انگيزه سياسی يا تروريستی صورت گرفته و فرد مهاجم به بيماری روانی مبتلا بود.