پرزیدنت ترامپ در پیام هفتگی خود با اشاره به اعلان هفته گذشته به عنوان «هفته ساخت آمریکا» گفت معتقد است کشور قویتر خواهد بود وقتی تولیداتش بیشتر باشد و مشاغل بیشتری ایجاد شود و کارکنان دستمزد بهتری بگیرند که نتیجه آن رونق اقتصادی بیشتر خواهد بود.

رئیس جمهوری آمریکا طی پیام هفتگی خود که روز جمعه سی تیر ماه ایراد کرد، دولتهای گذشته آمریکا را به خاطر عدم حمایت از صنایع داخلی مورد انتقاد قرار داد و گفت «برای مدتی طولانی سیاستهای دولت ما تولیدات داخل آمریکا را تنبیه و تولیدات خارجی را تشویق می کرد که کاملاً مسخره است.»

پیام هفتگی پرزیدنت ترامپ

​​پرزیدنت ترامپ با اشاره به ضعف دولت های پیشین در تقویت صنایع داخلی گفت نتیجه این سیاست ها این است که «ما تعدادی از صنایع خود را از دست دادیم و برخی جوامع کاملاً صدمه دیدند و برای سالها با رشد کم اقتصادی و دستمزدهای ثابت روبرو بودیم.»

آقای ترامپ در پیام این هفته خود تاکید کرد که بهترین رهبران آمریکا کسانی بوده اند که معتقد به حمایت از صنایع داخلی بوده اند. پرزیدنت ترامپ همچنین هشدار داد که اجازه نخواهد داد از این پس کشورهای دیگر، مشاغل آمریکاییان را بگیرند و باعث کاهش ثروت در این کشور شوند.