مقام های دولت تایلند می گویند اگر خشونت و تنش در آستانه انتخابات بحث انگیز روز یکشنبه در آن کشور شدت یابد، ممکن است حوزه های رای گیری را تعطیل کنند و انتخابات را به تعویق بیاندازند.

بانکوک وعده داده که به رغم خشونت و اعتراض جاری در تایلند، انتخابات را برگزار کند، اما با ادامه و تشدید تنش در تایلند، ممکن است سرنوشت برگزاری این انتخابات به گونه ای دیگر درآید.