اعتصاب ۴۰۰ تن از کارگران کارخانه بینان دیزل تبریز وارد سومین هفته شد. معترضان  دلیل اعتصاب خود را انتقال اجباری کارخانه به شهرهای دیگر استان از سوی مالکان جدید اعلام کرده اند.
این کارخانه در چارچوب واگذاری صنایع دولتی در سال ۸۶ از طریق بورس تهران به بخش خصوصی فروخته شد. کارگران گفته اند هدف از انتقال کارخانه تغییر کاربری زمین کنونی کارخانه در شهر تبریز است.