عکس تزئینی- سوئیس ۲۰۱۰
عکس تزئینی- سوئیس ۲۰۱۰

به گزارش مقام های سوئيسی، يک قطار شهری مسير بوک و سنوالد در ايالت سانکت گالن سوئيس در ساعت ۲ و ۲۰ دقيقۀ بعد از ظهر روز شنبه به وقت محلی مورد حملۀ يک فرد مسلح به چاقو و يک مايع آتش زا قرار گرفت.

پليس سوئيس می گويد در جريان اين حمله شش نفر از سرنشينان قطار، از جمله يک کودک شش ساله به علت جراحات ناشی از سوختگی و ضربات چاقو به بيمارستان های مختلف منتقل شده اند.

به گفتۀ پليس مهاجم که يک مرد ۲۷ سالۀ سوئيسی است، خود در اين واقعه مجروح شده  و انگيزه وی هنوز مشخص نشده است.