در حالیکه رهبران معترضان و نظامیان دوشنبه عصر بر سر تشکیل یک دولت انتقالی برای آینده سودان توافق کردند، دادستان این کشور عمر البشیر، رئیس جمهور مخلوع را به کشتار مخالفان متهم کرد.

دادستان سودان در بیانیه ای عمر البشیر را به مشارکت در کشتار معترضان متهم کرد.

عمر البشیر ۳۰ سال بر سودان حکومت کرد و بعد از اعتراضات ماههای اخیر برکنار شد و در بازداشت است.

شورای نظامی که جانشین البشیر شده قدرت را به دست گرفت اما معترضان گفته اند آنها باید قدرت را از طریق انتخابات به مردم منتقل کنند.

مذاکره بین شورای نظامی و مخالفان برای تقسیم قدرت و تشکیل دولت انتقالی در حال انجام است.