شمار سرنشینان کشته شده کشتی مسافری غرق شده کره جنوبی روز چهارشنبه ۱۴۶ نفر اعلام شد.

این کشتی هفته گذشته در آب های جنوب غربی کره جنوبی واژگون شد.

قواصان به آرامی وارد طبقات سوم و چهارم کشتی می شود. اطراف کشتی واژگون شده را امواج قوی گرفته است.

هنوز بیش از ۱۵۰ نفر ناپدید هستند و گمان می رود آنان نیز کشته شده باشند