«زوزانا چاپوتووا» حقوقدان ۴۵ ساله
«زوزانا چاپوتووا» حقوقدان ۴۵ ساله

برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلواکی یک زن به مقام ریاست جمهوری رسید.

«زوزانا چاپوتووا» حقوقدان ۴۵ ساله در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اسلواکی از رقیب خود که نامزد حزب حاکم بود با فاصله پیش افتاد.

خانم چاپوتووا نامزد مستقل در این انتخابات بود و از جمله شعارهایش مبارزه با فساد بود. 

او در سیاست خارجی خواستار نزدیک شدن بیشتر به اتحادیه اروپا است.