مردی در صربستان  ١٣ نفر را به ضرب گلوله کشت.  مقتولین همگی از بستگان و همسایگان بودند.
12 نفر از قربانیان در محل تیراندازی کشته  و نفر سیزدهم در بیمارستان جان سپرد.
قاتل خود و همسرش را نیز هدف گلوله  قرارداد اما از شرایط آنها هنوز اطلاعی در دست نیست.
این افراد در پنج خانه که اکثرا از بستگان و همسایگان قاتل بودند کشته شدند.
هنوز علت و انگیزه قاتل روشن نیست.