یک دادگاه روسیه دستور داد آلکسی ناوالنی، رهبر معترضان روسی دست کم برای دو ماه در حصر خانگی باشد.

بازپرسان روسی روز چهارشنبه از دادگاه خواستند آلکسی به خاطر آنچه آنها نقض محدودیت های سفر خواندند، در حصر خانگی قرار بگیرد تا تحقیقات کیفری علیه او تکمیل شود.
 
ناوالنی پیشتر پس از آنکه روز دوشنبه همراه با صدها نفر از معترضان در یک راه پیمایی در مسکو بازداشت شد، به هفت روز حبس محکوم شده بود.