روسیه قطعنامه پیشنهادی بریتانیا به شورای امنیت در محکوم کردن کشتار سال ۱۹۹۵ سربرنیتسا به عنوان نسل کشی را روز چهارشنبه وتو کرد.

در آن واقعه صرب های بوسنی ۸ هزار کودک و مرد مسلمان بوسنیایی را در سربرنیتسا قتل عام کردند.

ویتالی چورکین نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی را غیر سازنده، مقابله جویانه و با انگیزه های سیاسی خواند و گفت محکوم کردن صربهای بوسنی به نسل کشی به برقراری صلح در بالکان کمکی نخواهد کرد.