در سالگرد عملیات نظامی روسیه در کامچاتکا و اشغال جزایر کوریل در پایان جنگ جهانی دوم مراسم رژه نظامی در این شبه جزیره خاور دور برگزار شد.

درمراسم رژه امروز واحدهای نظامی در خدمت و بازنشسته جنگ جهانی دوم، هر دو شرکت داشتند. 

جزایر کوریل تا سال ۱۹۴۵ در تصرف ژاپن بود و با شکست این کشور ارتش روسیه آن جزایر را اشغال کرد.

روز سه شنبه نیز نظیر همین مراسم در جزیره شومشو از مجمع الجزایر کوریل توسط ارتش روسیه برگزار شد.