رودریگو دوترته
رودریگو دوترته

رودریگو دوترته، رئیس جمهوری فیلیپین، اسقف های کاتولیک را محکوم کرد و آنها را «پسران هرزه ها» خواند.

سخنان او پس از آن بیان می شود که اسقف های کلیسای کاتولیک از جنگ خونین رئیس جمهوری فیلیپین علیه مواد مخدر انتقاد کردند.

پیشتر نیز گروه های حامی حقوق بشر از روش های رئیس جمهوری فیلیپین در مبارزه با مواد مخدر انتقاد کرده بودند.