شهروندان پرو در اعتراض به سنت ديرينه گاوبازی در آن کشور دست به تظاهرات زدند.

تظاهرکنندگان نيمه عريانی که خود را به خون مصنوعی آغشته کرده بودند در ليما دولت پرو را به ممنوعيت برگزاری مراسم گاوبازی در آن کشور فراخواندند.

فصل گاوبازی در پرو، از روز پنجشنبه آغاز شده و تا ٢۳ نوامبر ادامه خواهد داشت.

پرو يکی از ۸ کشور جهان است که گاوبازی در آنجاقانونی است.