مقامهای پاکستان در پیشاور شمال غربی این کشور می گویند یک بمبگذار انتحاری با هدف گرفتن اتومبیل حامل رهبران مذهبی ۳ نفر را کشتند.
به گفته مقامها حاجی حیات الله که هدف حمله بود در اتومبیل حضور نداشت ولی راننده و  محافظ او و یک عابر بر اثر این انفجار کشته شدند.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است.