مقامات در شمال پاکستان می گویند باران سنگین و  سیل  دست کم ۲۶ تن را کشته و صدها خانه را ویران کرده است.

در بخش پاکستانی کشمیر،  یک مقام ارشد مدیریت فاجعه، روز پنجشنبه  به صدای آمریکا گفت  سیل بر زندگی هزار  خانواده اثر گذاشته و آنها را ناچار کرده به نواحی مرتفع تر بروند. او می گوید ۷۵۰ باب خانه آسیب دیده است.