آرشیو
آرشیو

در مکزیک و در شهر کوچک آلامو رکورد تازه ای در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت شد.

نزدیک به ۴۰۰ نفر در نمایشگاه جهانی پرتقال، کار چیدن، شستن و آبگیری پرتقال ها را به عهده داشتند و در مجموع حاصل فشردن بیش از ۳۵۰۰ کیلو پرتقال، ۱۰۷۰ لیتر آب پرتقال تازه بود.

این پرتقال ها را مزرعه دارانی در آلامو اهدا کرده بودند. در پایان و پس از ثبت رکورد، شرکت کنندگان آب پرتقال تازه را خوردند.