روز یکشنبه صد هزار نفر در شهر نیویورک در «راهپیمایی آب و هوای مردم» شرکت کردند و خواستار توجه دولتمردان به تغییرات آب و هوایی و خطر گرمایش زمین شدند.

این راه پیمایی دو روز پیش از حضور رهبران جهان در نشست آب و هوای سازمان ملل متحد برگزار شد.

پلیس برای روان شدن مسیر راه پیمایی از رفت و آمد خودروها جلوگیری کرد.

شرکت کنندگان ضمن حمل پرچم و پارچه نوشته ها، شعار سر دادند و در طول مسیر راه پیمایی به سمت مقر سازمان ملل متحد رقصیدند. در این راه پیمایی بیش از ۳۰ گروه مختلف شرکت داشتند.