رسانه های ايران از درگذشت منوچهر وصال پدر آناليز رياضی ايران خبر دادند.

 دکتر منوچهر وصال در سال ۱۲۹۱ در تهران متولد شد. پس از پايان دوران دبيرستان وارد دانشسرای عالی در رشته فيزيک شد. دکترای رياضی را در سوئيس گرفت. در سال ۱۳۲٠ به ايران بازگشت و به تدريس پرداخت.

دکتر منوچهر وصال  از بنيانگذاران انجمن رياضی ايران بود. انجمنی که در قدردانی از خدمات دکتر وصال و تدريس بيش از ۳٠ سال آناليز رياضی، هر سال جايزه ای را به نام وی به بهترين مقاله در زمينه آناليز رياضی، اعطا می کند.