بخش انگلیسی صدای آمریکا - قانونگذاران در لوئیزیانا ممنوعیت شدید و تازه ای را بر سقط جنین تصویب کردند. این سخت گیری پیش از آن که بعضی زنان حتی متوجه شوند باردار هستند، اعمال می شود. لوئیزیانا با این حرکت به ایالت های محافظه کار جورجیا، کنتاکی، می‌سی‌سی‌پی و اوهایو می پیوندد که اقدامات مشابه ای را در دستور کار قرار داده اند.

مجلس نمایندگان ایالت لوئیزیانا با ۷۹ رای موافق در برابر ۲۳ رای مخالف بر لایحه ای مهر تائید زد که سقط جنین را از زمان حس ضربان قلب جنین، حدود شش هفتگی بارداری، منع می کند.

جان بل ادواردز، فرماندار دموکرات لوئیزیانا، از این ممنوعیت حمایت کرده و قصد امضای آن برای تبدیل به قانون را دارد. رهبران حزب دموکرات با این اقدام مخالف اند و چنین قوانینی را حمله به حقوق زنان می دانند.

Telegram Banner