پيمان کيوتو برای مقابله با گرمايش زمين، در نشست سازمان ملل در قطر تا سال ۲۰۲۰ ميلادی تمديد شد. اين پيمان در سال ۱۹۹۷ تصويب شد و تاريخ انقضای آن حدود سه هفته ديگر است.

اعضای اتحاديه اروپا، استراليا، سوئيس و شماری از کشورهای پيشرفته صنعتی با آن موافق بودند. اما کانادا، ژاپن، نيوزلند و روسيه مخالفت خود را ابراز کردند.

آمريکا نيز پيمان کيوتو را تاکنون تصويب نکرده است و به عدم عضويت چين، هند و ساير کشورهای درحال توسعه در آن اعتراض دارد.

قرار است در سال ۲۰۱۵، پيمان جامع تری که همه کشورها را دربرگيرد تهيه و تصويب شود که بعد از انقضای پيمان فعلی معتبر خواهد بود.