جان کری، وزیرخارجه آمریکا پس از دیداری دو روزه از سری‌لانکا در جنوب آسیا وارد نایروبی پایتخت کنیا در غرب آفریقا شد.

آقای کری در سری‌لانکا بر پای بندی آمریکا به پیشبرد دموکراسی در آن کشور  تاکید کرد.

جان کری گفت: می خواهم به مردم سری‌لانکا بگویم که مردم آمریکا در مسیر  بازگرداندن دموکراسی به کشورتان در کنارتان خواهند بود و ما می خواهیم همکاری هایمان را با شما تعمیق و گسترش دهیم.

جان کری گفت مسیر واقعی آشتی ملی در سری‌لانکا پس از یک دهه جنگ قومی با جدایی طلبان تامیل مسیری طولانی خواهد بود.