حامد کرزی، رئيس جمهوری افغانستان با هدف تقويت روابط به هند سفر کرده است.

کرزی روز دوشنبه با مانموهان سينگ، نخست وزير هند ديدار و گفتگو کرد. دو رهبر قرار است توافق مشارکت راهبردی را که سال گذشته با هدف استحکام روابط اقتصادی و امنيتی به امضا رساندند، مورد بازبينی قرار بدهند.

هند تا کنون بيش از ٢ ميليارد دلار در بازسازی زيربنايی افغانستان سرمايه گذاری کرده است.