گشت دریایی ایتالیا طی چند روز گذشته حدود ۶۸۰۰ مهاجر را از آبهای مدیترانه نجات داد.

آنها سعی می کردند با قایق های بیش از حد شلوغ و فاقد استحکام کافی، از آفریقا به ایتالیا برسند.

 یکی از نجات یافتگان، مادری است که در قایق وضع حمل کرد و یک نوزاد دختر به دنیا آورد.