سه شنبه شب ۲۳۰ مهاجر از جزیره ایتالیایی لمپدوسا به جزیره سیسیل منتقل شدند.

گارد ساحلی ایتالیا می گوید تاکنون نزدیک به ۱۰ هزار مهاجر را از آبهای مدیترانه نجات داده است؛ و برای اسکان بسیاری از آنها با مشکل روبرو شده است.

سازمان بین المللی مهاجران بتخمین زده است که از سال ۲۰۰۰ تاکنون نزدیک به ۲۲ هزار مهاجر در راه سفر به اروپا جان خود را ازدست داده اند.