دادگاهی در اسرائیل اهود اولمرت، نخست وزیر سابق این کشور را به اتهام دریافت رشوه در زمانی که شهردار اورشلیم بود به ۶ سال حبس محکوم کرد.

آقای اولمرت روز سه شنبه به دادگاه رفته بود تا رای دادگاه را بشنود و خواستار تجدید نظر در رای محکومیت و مجازات خود شود.

وکیل نخست وزیر سابق اسرائیل می گوید آقای اولمرت بی گناه است و رشوه دریافت نکرده است.

دادگاه ۳۱ مارس در حکمی او را به اتهام دریافت رشوه گناهکار شناخته بود.