اگر این دفتر گشوده شود، اولین بار است اسرائیل در حاشیه خلیج فارس دفتری خواهد داشت.
اگر این دفتر گشوده شود، اولین بار است اسرائیل در حاشیه خلیج فارس دفتری خواهد داشت.

یک مرد فلسطینی ۳۸ ساله روز یکشنبه در حالی که فریاد الله اکبر سر می داد یک مأمور پلیس اسرائیلی را در شهر اورشلیم با چاقو مورد حمله قرار داد.

او در پی این حمله به ضرب گلوله نیروهای امنیتی اسرائیلی کشته شد.

در حمله ای دیگر، یک فلسطینی با چاقو به یک زن اسرائیلی که در اورشلیم منتظر اتوبوس بود حمله کرد و گریخت. در خشونت های دو ماه اخیر ۱۹ شهروند اسرائیل و دستکم ۹۷ فلسطینی کشته شده اند.