در حمله به اردوگاه اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران درعراق، دو تن کشته شده اند.

خبرگزاری رویترز روز شنبه به نقل از منابع پلیس گفت حدود ساعت 30/11 دقیقه پیش از نیمروز 5 گلوله خمپاره در داخل و نزدیک اردوگاه در غرب بغداد فرود آمد، دو ایرانی را کشت و بیش از 17 نفر- 11 تبعه ایران درداخل و 6 عراقی درخارج از اردوگاه-  را مجروح کرد.

سازمان مجاهدین خلق گفت 27 نفرمجروح شدند.  درحمله مشابهی درماه فوریه دست کم 5 عضو مجاهدین کشته شدند.

هنوزروشن نیست خمپاره ها ازکجا و به چه دلیل شلیک شد.