اجساد ۱۲ تن از قربانیان حمله های روز سه شنبه به مشروب فروشی های بغداد به بستگان آنها تحویل داده شد.

به گفته پلیس و منابع پزشکی قربانیان اکثراً از کردهای ایزدی عراق بودند.
به گزارش پلیس افراد مسلح ناشناس روز سه شنبه به ۹ مشروب فروشی در بغداد حمله کردند.

قدرت گیری حزب ها و گروه های اسلامی پس از سرنگونی صدام حسین، به نگرانی میان عراقی ها دامن زده، که بر شدت تحمیل افراطگرایی در زندگی مردم افزوده شود.