وزارت دفاع عراق می گوید یک سلول القاعده را که برای تولیدگاز سمی در دو محل در بغداد جهت حملات آینده در داخل و خارج کار می کرد، کشف و از هم پاشیده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت دفاع روز شنبه دریک کنفرانس خبری گفت پنج عضو سلول دو مرکز برای تولید سارین و گاز خردل ساخته بودند و از دستورالعمل های یک گروه دیگر القاعده استفاده می کردند.

او گفت آنها آماده بودند به حملاتی در داخل دست بزنند، همچنین شبکه ای برای قاچاق گازهای سمی به کشورهای همسایه، و نیز به اروپا و شمال آفریقا داشتند.

سخنگوی وزارت دفاع عراق افزود دستگیری اعضای سلول به دلیل همکاری بین سرویس های اطلاعاتی داخلی و خارجی ممکن شد.