شهبانو فرح پهلوی در پیامی زیر عنوان «ابراز همدردی و حمایت از شیرزنان ایران» با ستایش از تلاش‌های زنان ایرانی در راه رسیدن به آزادی، برای آنها آرزوی کامیابی کرد.

شهبانو در این پیام می‌نویسد: «مبارزه مداوم زنان توانمند کشورمان ایران برای بازگرداندن حقوق انسانی خود گویای این واقعیت است که بیش از نیمی از جمعیت کشورمان نه تنها هراسی از مبارزه برای دستیابی به آزادی و رفاه ندارد، بلکه هم‌صدا با مردان ملت بزرگ ایران، در خط مقدم مبارزه پیشگام و در برابر بی عدالتی ها همواره ایستاده است.»

شهبانو فرح در این پیام می‌گوید: «این حقوق، حقوقی است که زنان ایران بخش عمده ای از آن را پیش از برقراری نظام ضد انسانی کنونی به دست آورده بودند.»

شهبانو فرح در این پیام همچنین می‌گوید: «من به آزادمنشی زنان کشورمان افتخار و شجاعت و شهامتشان را تحسین می‌کنم و مادرانه برایشان آرزوی ایرانی آزاد و آباد دارم.»

شهبانو فرح پهلوی: ازدواج دختران زیر ۱۸ سال وحشتناک است
شهبانو فرح پهلوی مقررات مربوط به زنان در ایران را «وحشتناک» توصیف کرد و گفت: پیش از انقلاب آزادی‌ها و امکاناتی‌ به زنان داده شده بود که حتی در جوامعی مثل آمریکا وجود نداشت.

​​

Telegram Banner