پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اطلاع داد  محمد یزدی، محمد مومن و محمود هاشمی شاهرودی، سه فقیه عضو شورای نگهبان که دوره شان به پایان رسیده بوددر سمت خود ابقا شدند و فقیه دیگری به نام مهدی شب زنده دار جهرمی به عنوان عضو چهارم فقهای این شورا معرفی شده است.
۳ حقوقدان شورای نگهبان قبلاً از سوی مجلس و از میان گزینه های معرفی شده از سوی قوه قضاییه انتخاب شده بودند.

اعضای شورای نگهبان به طور مستقیم و غیر مستقیم از سوی رهبر جمهوری اسلامی تعیین می شوند و وظیفه  بررسی انطباق قوانین مصوب مجلس با اسلام و قانون اساسی؛ و نیز نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را برعهده دارند.