علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران به خبرگزاری ها گفته است که جمهوری اسلامی آماده است با «معرضان سوریه نشستی داشته باشد تا شرايط گفتگو بين آنها و دولت سوريه را فراهم کند.» او افزوده که جمهوری اسلامی معتقد است مسئله سوریه باید به دست خود سوری ها حل شود. 

امریکا و مخالفان بشاراسد تاکنون با حضورایران در نشست های مربوط به سوریه مخالفت کرده اند.