معترضان در این تجمع خواهان برخورداری از سهم ارزش افزوده این صندوق برای بازنشستگان بودند.
معترضان در این تجمع خواهان برخورداری از سهم ارزش افزوده این صندوق برای بازنشستگان بودند.

جمعی از بازنشستگان روز یکشنبه ۲۳ دی ماه در میدان ونک تهران و مقابل موسسه «صندوق ذخیره فرهنگیان» تجمع اعتراضی برپا کردند.

معترضان خواهان برخورداری از سهم ارزش افزوده این صندوق برای بازنشستگان بودند.

پیش از این نیز بازنشستگان در رابطه با همسان‌سازی حقوق بازنشستگی در بودجه ۹۸ و رسیدگی به مطالباتشان  دست به تجمعات اعتراضی مقابل مجلس نیز زده بودند.