مالباختگان «موسسه مالی بدرتوس» که یکی از تعاونی‌های ادغام شده در موسسه مالی و اعتباری کاسپین است ، روز یکشنبه ۲۳ دی‌ماه در مشهد مقابل استانداری خراسان تجمع کردند. 

معترضان در این تجمع شعارهایی از علیه دولت و موسسه کاسپین سر دادند که  از جمله این شعارها « این بانک مرکزیه، یا مرکز دزدیه»، «دولت به این بی غیرتی، هرگز ندیده ملتی»، «کاسپین دزدی کرده، دولت حمایت کرده»‌ سر دادند.

 چندوقتی است که مالباختگان موسسه مالی و اعتباری کاسپین نیز در شهرهای مختلف دست به تجمعات اعتراضی زده‌اند اما تا کنون به وضعیت آن‌ها رسیدگی نشده است.