جبهه مشارکت ایران اسلامی  تاکید کرده است که در انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران شرکت نمی کند.
در بیانیه این جبهه که در سایت های نزدیک به اصلاح طلبان انتشار یافته، گفته شده است که در شرایط فعلی ایران، سرنوشت کشور در صندوق های رای تعیین نمی شود و محافظه کاران حاکم  می کوشند اصلاح طلبان بدلی در انتخابات علم کنند، اما مردم، اصلاح طلبان واقعی را می شناسند.
بیانیه جبهه مشارکت به مناسبت چهاردهمین سال تأسیس آن انتشار یافته است.