رئیس پلیس تهران می گوید فردی را که «سلطان کاغذ» نامیده، بازداشت شده است. به گفته حسین رحیمی او در پرونده ای به ارزش هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بازداشت شده است.

هنوز جزئیات این بازداشت مشخص نیست اما در هفته های اخیر و بعد از اعتراض مردم به فساد، جمهوری اسلامی دو متهم مالی را با عنوان های سلطان سکه و سلطان قیر به جرم فساد مالی اعدام کرد. نهادهای بین المللی می گویند این محاکمات و اعدام ها مبنای حقوقی ندارد.