"مصطفی محمد نجار" وزير کشور ايران ،شامگاه يکشنبه برای شرکت در نشست سالانه کميسيون مواد مخدر سازمان ملل وارد وين شد .

نام مصطفی محمد نجار که سرتيپ سپاه پاسداران است در فهرست تحريم های اتحاديه اروپا عليه مقامات ايرانی قرار دارد و وی بر اساس اين تحريم ها حق سفر به  کشورهای عضو اتحاديه اروپا را ندارد .

با اين وجود، اعلام شده که وزير کشور ايران به دعوت سازمان ملل به اتريش سفر کرده و امکان اعمال تحريم های اتحاديه اروپا عليه وی وجود ندارد .

پيش از اين علی اکبر صالحی وزير خارجه و رستم قاسمی وزير نفت ايران نيز که اسامی آنها در فهرست اوليه تحريم های اتحاديه اروپا عليه ايران درج شده بود، به وين سفر کرده بودند .