جیسون زضائیان

غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه گفت دادگاه جیسون رضائیان، خبرنگار آمریکایی ایرانی روزنامه واشنگتن پست ادامه خواهد داشت.  سومین جلسه دادگاه آقای رضائیان روز دوشنبه برگزار شد.

غلامحسین محسنی اژه ای در کنفرانس خبری خود گفت «اگر حکمی صادر شود، حتما به اطلاع مردم می رسد.»

قوه قضاییه ایران اتهامات خبرنگار واشنگتن پست را جاسوسی به نفع دولت متخاصم و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان کرده است.

خانواده جیسون رضائیان اتهامات وارده شده به او را رد کرده اند.