جوکو ویدودو - آرشیو
جوکو ویدودو - آرشیو

جوکو ویدودو، رئیس جمهوری اندونزی خود را پیروز انتخابات ریاست جمهوری دانست. اما، رقیب او نیز ادعای پیروزی کرده و از آنچه تقلب های گسترده خوانده، شکایت کرده است.

به گزارش رویترز، آمار غیررسمی که بر اساس نمونه های آراء داده شده است، نشان می دهد که ویدودو ۵۵ درصد آراء را بدست آورده است و با اختلاف ۱۰ درصد، از رقیب خود پرابوو سوبیناتو، ژنرال سابق، جلوتر است.

انتخابات در اندونزی که از آن به عنوان سومین دموکراسی بزرگ جهان یاد می شود، روز چهارشنبه ۲۸ فروردین، برگزار شد.