نیروهای دولتی هندوستان  در یک نبرد مسلحانه  ۵ شورشی را در منطقه کشمیر ِ تحت کنترل هند از پای درآوردند.
به گفته پلیس، بامداد جمعه  نیروهای ارتش و پلیس در عملیات مشترک در یک منطقه جنگلی به شورشیان یورش بردند. بیشتر شورشیان اعضای حزب مجاهدین هستند، که بزرگترین گروه شبه نظامی کشمیر به شمار می رود و با ارتش هند می جنگد.

کشمیر در دو دهه گذشته همواره دستخوش خشونتهای استقلال طلبان بوده است.   کشمیر میان هند و پاکستان تقسیم شده است، و هر دو کشور ادعای مالکیت تمام منطقه را دارند؛ در حالی که گروههای استقلال طلب خواهان جدایی از هر دو کشور و استقلال هسنتد.