شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته آینده تشکیل جلسه می دهد تا در مورد نقش آن نهاد در اجرای توافق اولیه گروه ۵+۱ با ایران بحث کند.
یوکیا آمانو  مدیرکل آژانس روز جمعه ۲۴ ژانویه برابر با ۴ بهمن را برای برگزاری این جلسه تعیین کرده است. آقای آمانو درخواست رسمی دو طرف مذاکره کننده، برای نظارت بر اجرای گام ِ اول ِ عقب راندن ِ فعالیتهای اتمی ایران را دریافت کرده، و قصد دارد با شورای حکام در این باره «مشورت» کند. انتخاب واژه مشورت به این معنا تلقی شده است  که وی  الزاماً جویای تأئید رسمی شورا نیست.

عمل به توافق ژنو، ۳ روز پیش از این جلسه آغاز خواهد شد.