دیدبان حقوق بشر می گوید جهان شاهد مقاومت فزاینده علیه سوءاستفاده افراد خودکامه و عوام‌گرا از قدرت است.

این سازمان حقوق بشری روز پنجشنبه ۲۷ دی ماه در ارزیابی سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در جهان اعلام کرد که گروه های مدنی و جنبش های مردمی با نفوذ «پوپولیست ها» یا عوام‌گرایان، که به دنبال سرکوب آزادی‌ در جوامع هستند، مقابله می کنند.

کنت راس رئیس دیدبان حقوق بشر می گوید، عوام‌گرایانی که «تنفر و عدم تحمل» را ترویج می دهند، خود باعث رشد مقاومت جوامع علیه اقداماتشان شده‌اند.