رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران می گوید  9 میلیون و 719 هزار نفر در کشور، بیسواد مطلق اند.

به گزارش خبرگزاری فارس ، علی باقرزاده گفت این آمار بر اساس آمارهای سرشماری سال گذشته به دست آمده  است.

وی با بیان اینکه حدود 4 میلیون  نفر از بیسوادان کشور در گروه سنی 10 تا 49 سال هستند، افزود: این موضوع از آن جهت  با اهمیت است که،  این افراد جمعیت مولد جامعه را تشکیل می دهند.